Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w miesiącu kwietniu 2022r. Przewidywany termin przetargu 06.04.2022r.
O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z p.zm.), w związku z § 13, ust. 1 Uchwały Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27.02.2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa oraz – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu kwietniu 2022 r. następujące lokale użytkowe:

 

WYKAZ

LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:

 

1. Krakowska 24 - w przyziemiu                                                                             - pow. ogółem:   20,89 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w piwnicy budynku mieszkalno-użytkowego. Wejście do lokalu odbywa się po kilku schodkach w dół bezpośrednio z chodnika przy ul. Krakowskiej 24.  Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 7/3, obr. 252, KW TR1T/00041383/3.

Lokal składa się z 2-ch pomieszczeń, przy czym mniejsze pomieszczenie ciemne, niskie. Brak  węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną w tym ogrzewanie elektryczne i wodną (kran czerpalny zimnej wody). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe. 

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         12,50 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłatę abonamentową za wodomierz główny  – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

2. Krakowska 49 – przyziemie od podwórka                                                        - pow. ogółem: 18,24 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w przyziemiu  nieruchomości przeznaczonej pod potrzeby mieszkalno-użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się od strony podwórza z korytarza wewnętrznego, który jest wykorzystywany jako altana śmietnikowa.   

Lokal składa się z 1-go pomieszczenia. Brak węzła sanitarnego. Wyposażony jest w instalację elektryczną.

Nieruchomość w której usytuowany jest lokal posadowiona jest na działce  nr 154/3, obr. 250, KW TR1T/00003901/3. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa.  Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele magazynowe. 

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         5,90 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

3. Kochanowskiego 30                                                                                   - pow. ogółem: 108,86 m2.    

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy mieszczący się w parterze w budynku w całości przeznaczonego pod potrzeby użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony wschodniej po schodach, dodatkowo podjazdem dla osób niepełnosprawnych.  Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 1/11, 1/10, 1/272  obr. 247, oraz na działce Nr 304/15, obr. 199  KW TR1T/00099830/3. Lokal składa się z 3-ch pomieszczeń, zaplecza socjalnego oraz będących we wspólnym użytkowaniu korytarza wewnętrznego, pomieszczenia socjalnego i węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (MPEC) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi współwłasność  Gminy Miasta Tarnowa, Skarbu Państwa i Agencji Mienia wojskowego . Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele apteczne.

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         11,98 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki  i abonament za wodomierz główny, dostarczone ciepło do celów grzewczych  – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

4. Krakowska 16                                                                                              - pow. ogółem:      41,95 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w oficynie w południowej części budynku  przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Brak bezpośredniego wejścia z ulicy Krakowskiej.    Wejście do lokalu prowadzi przez bramę przejściową z ulicy Krakowskiej i podwórze. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 21,  obr. 252,  KW TR1T/00071712/8. Lokal składa się z 2-ch pomieszczeń  i w.c. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe)  i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby usługowo-handlowe.

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         16,60 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania wiaty:               14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

Pozostałe informacje:

 1. Oferowane do wynajmu lokale są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 2. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.
 3. Zasady aktualizacji opłat:
  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu
   w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS,
  2. opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,
  3. w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami, lub lokalami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie do  zajmowanej powierzchni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

Wykaz lokali wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 15.02.2022 r.  do  08.03.2022 r. 

 


« wróć do listy