Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w miesiącu kwietniu 2022r. Przewidywalny termin przetargu 14.04.2022r.
 O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z p.zm.), w związku z § 13, ust. 1 Uchwały Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27.02.2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa oraz – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu kwietniu 2022 r. następujące lokale użytkowe:

 

WYKAZ

LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:

 

1. Lwowska 14                                                                                                               - pow. ogółem: 91,08 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze  budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z chodnika przy ul. Lwowskiej 14.  Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 91/2,  obr. 228,  KW TR1T/00038730/7. Lokal składa się z 6-ciu pomieszczeń, korytarza wewnętrznego  i węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe z możliwością podpięcia do instalacji c.o. MPEC) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowo-usługowe (apteka).   

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         19,40 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym  opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

 

2. Wałowa 16                                                                                                       - pow. ogółem: 115,40 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze  budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się po kilku schodkach z chodnika od strony ul. Wałowej. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 33/2,  obr. 229,  KW TR1T/00058703/5. Lokal składa się z 5-ciu pomieszczeń, korytarza wewnętrznego  i węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele biurowe.   

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         33,30 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania wiaty:               14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki  i abonament za wodomierz główny -  wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

 

Pozostałe informacje:

 1. Oferowane do wynajmu lokale są wolny od obciążeń i zobowiązań.
 2. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.
 3. Zasady aktualizacji opłat:
  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu
   w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS
   ,
  2. opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,
  3. w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami, lub lokalami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie do  zajmowanej powierzchni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

Wykaz lokali wywiesza się na okres 21 dni, od dnia   23.02.2022 r.  do  16.03.2022 r. 

  


« wróć do listy