Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych. Termin przetargu 30 marca 2022r.
O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych wg wykazu podanego poniżej, stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa.

 

Przetarg odbędzie się w dniu: 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul.  Waryńskiego 9  – Sala  konferencyjna.

Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021, poz. 1899 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021,  poz. 2213), Uchwałę Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa z późniejszymi zmianami.  

 

LISTA LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:                           

1. Narutowicza 42                                                                                                      - pow. ogółem: 80,27 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku w całości przeznaczonego pod potrzeby użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony ul. Łaziennej, drugie od zaplecza od strony podwórza. Lokal składa się z sali sprzedaży, dwóch pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia biurowego, korytarza wewnętrznego i  węzła sanitarnego.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa.

Budynek usytuowany jest na działce nr 37, obr. 252,  KW TR1T/00072423/2. Lokal  wykorzystywany był dotychczas  pod potrzeby handlowe.    

 

 • Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:           1 726,00 zł netto + 23% VAT
 • WADIUM:                                                                         3 452,00 zł
 • Wysokość minimalnego postąpienia:                               17,00 zł
 • Termin przekazania nieruchomości:                 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym  opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

2. Waryńskiego 12                                                                                                               - pow. ogółem: 91,10 m2.

* Przedmiotem wynajmu  jest lokal użytkowy usytuowany w parterze  budynku  przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony ul. Waryńskiego. Lokal składa się z trzech pomieszczeń oraz węzła sanitarnego. 

Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Budynek usytuowany jest na działce nr 115/1, obr. 228,  KW TR1T/00031292/5. Lokal  wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe.    

 

 

 • Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:           1 913,00 zł netto + 23% VAT
 • WADIUM:                                                                         3 826,00 zł
 • Wysokość minimalnego postąpienia:                               19,00 zł
 • Termin przekazania nieruchomości:                 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym  opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

3. Krakowska 16                                                                                                      - pow. ogółem:   92,79 m2.

*  Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w wysokim parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z chodnika od strony ul. Krakowskiej, dodatkowe wejście od strony podwórza. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 21,  obr. 252,  KW TR1T/00071712/8. Lokal składa się z 5-ciu  pomieszczeń  w układzie amfiladowym i węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe - lokalne) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe.    

 

 • Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:           4 408,00 zł netto + 23% VAT
 • WADIUM:                                                                         8 816,00 zł
 • Wysokość minimalnego postąpienia:                               44,00 zł
 • Termin przekazania nieruchomości:                 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki  i abonament za wodomierz główny  – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

4.  Krakowska 20                                                                                                  - pow. ogółem:   21,43 m2.

Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w oficynie, w parterze budynku mieszkalno-użytkowego. Wejście do lokalu odbywa się z terenu  podwórka, do którego dostęp następuje przez bramę przejściową budynku Krakowska 20. 

Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 14/2,  obr. 252,  KW TR1T/00072816/4. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Brak węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną w tym ogrzewanie elektryczne. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby usługowe.

 

 •     Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:              313,00 zł netto + 23% VAT
 • WADIUM:                                                                            626,00 zł
 • Wysokość minimalnego postąpienia:                                 3,00 zł
 • Termin przekazania nieruchomości:                 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie. 

 

Pozostałe informacje:

1. Oferowane do wynajmu lokale są wolne od obciążeń i zobowiązań.

2. Umowy najmu zawierane są pomiędzy Zarządcą nieruchomości Miejskim Zarządem  Budynków Sp. z o.o. a licytantem, który uzyskał przybicie.

3. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.

4. Zasady aktualizacji opłat:

a)Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu w oparciu o wskaźnik   wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS,

b) opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,

c) w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie  do  zajmowanej powierzchni.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

6. Przystępujących do przetargu traktuje się jako osoby, które zapoznały się ze stanem technicznym lokalu przed przystąpieniem do przetargu. Uznają go za dobry, w pełni przydatny dla projektowanych celów w tym działalności gospodarczej.

7. Przystosowanie lokalu dla potrzeb projektowanej działalności i związane z tym nakłady finansowe obciążają najemcę.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Lokale użytkowe zamieszczone na powyższej liście wynajmowane są w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

2. Okres dzierżawy - czas nieoznaczony.

3. Wywoławcze stawki czynszu miesięcznego ustalone zostały wg stawek osiąganych w obrocie rynkowym.

4.Wadium winno być wniesione w pieniądzu w wysokości stanowiącej dwukrotność czynszu miesięcznego, wyliczonego wg stawki wywoławczej.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

5. Miejsce, termin wniesienia wadium: Wadium należy wpłacać w terminie do dnia 29.03.2022 r. do godz. 13.00 przelewem na konto w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów nr 20 1240 4748 1111 0000 4875 0682 przy czym za wpłatę wadium uważa się dzień zaksięgowania przelewu na koncie MZB.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostaną niezwłocznie zwrócone w terminie do 3 dni. Wadium wniesione przelewem zwracane będzie na konto wnoszącego w formie przelewu.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra nie podlega zwrotowi w razie nieuzasadnionego uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy najmu/dzierżawy w miejscu i terminie wskazanym przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego. Wysokość minimalnego postąpienia określa organizator przetargu.

9. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, z którymi najem został rozwiązany z ich winy w trybie natychmiastowym, w szczególności za:

a) zaległości czynszowe przekraczające dwa okresy płatnicze

b) dewastację lokalu

c) podnajem lokalu lub oddanie go do korzystania osobie trzeciej

10.Wzór umowy najmu lokalu użytkowego, będącego przedmiotem przetargu stanowi zał. Nr 1 do ogłoszenia.  

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o.  w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się od dnia  01.03.2022 r. do dnia  30.03.2022 r.

 


« wróć do listy