Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych. Termin przetargu 6 kwietnia 2022r.
O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych wg wykazu podanego poniżej, stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa.

 

Przetarg odbędzie się w dniu: 06 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul.  Waryńskiego 9  – Sala  konferencyjna.

Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021, poz. 1899 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021,  poz. 2213), Uchwałę Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa z późniejszymi zmianami.  

 

LISTA LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:                           

1. Krakowska 24 - w przyziemiu                                                                                 - pow. ogółem:   20,89 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w piwnicy budynku mieszkalno-użytkowego. Wejście do lokalu odbywa się po kilku schodkach w dół bezpośrednio z chodnika przy ul. Krakowskiej 24.  Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 7/3, obr. 252, KW TR1T/00041383/3.

Lokal składa się z 2-ch pomieszczeń, przy czym mniejsze pomieszczenie ciemne, niskie. Brak  węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną w tym ogrzewanie elektryczne i wodną (kran czerpalny zimnej wody). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe. 

 

 • Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:              261,00 zł netto + 23% VAT
 • WADIUM:                                                                            522,00 zł
 • Wysokość minimalnego postąpienia:                               3,00 zł
 • Termin przekazania nieruchomości:                 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłatę abonamentową za wodomierz główny  – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

2. Krakowska 49 – przyziemie od podwórka                                                             - pow. ogółem: 18,24 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w przyziemiu  nieruchomości przeznaczonej pod potrzeby mieszkalno-użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się od strony podwórza z korytarza wewnętrznego, który jest wykorzystywany jako altana śmietnikowa.   

Lokal składa się z 1-go pomieszczenia. Brak węzła sanitarnego. Wyposażony jest w instalację elektryczną.

Nieruchomość w której usytuowany jest lokal posadowiona jest na działce  nr 154/3, obr. 250, KW TR1T/00003901/3. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa.  Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele magazynowe. 

 

 

 • Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:              108,00 zł netto + 23% VAT
 • WADIUM:                                                                            216,00 zł
 • Wysokość minimalnego postąpienia:                               1,00 zł
 • Termin przekazania nieruchomości:                 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

3. Kochanowskiego 30                                                                                         - pow. ogółem: 108,86 m2.    

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy mieszczący się w parterze w budynku w całości przeznaczonego pod potrzeby użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony wschodniej po schodach, dodatkowo podjazdem dla osób niepełnosprawnych.  Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 1/11, 1/10, 1/272  obr. 247, oraz na działce Nr 304/15, obr. 199  KW TR1T/00099830/3. Lokal składa się z 3-ch pomieszczeń, zaplecza socjalnego oraz będących we wspólnym użytkowaniu korytarza wewnętrznego, pomieszczenia socjalnego i węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (MPEC) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi współwłasność  Gminy Miasta Tarnowa, Skarbu Państwa i Agencji Mienia wojskowego . Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele apteczne.

 

 • Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:           1 304,00 zł netto + 23% VAT
 • WADIUM:                                                                         2 608,00 zł
 • Wysokość minimalnego postąpienia:                               13,00 zł
 • Termin przekazania nieruchomości:                 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki  i abonament za wodomierz główny, dostarczone ciepło do celów grzewczych  – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

4. Krakowska 16                                                                                                   - pow. ogółem:      41,95 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w oficynie w południowej części budynku  przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Brak bezpośredniego wejścia z ulicy Krakowskiej.    Wejście do lokalu prowadzi przez bramę przejściową z ulicy Krakowskiej i podwórze. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 21,  obr. 252,  KW TR1T/00071712/8. Lokal składa się z 2-ch pomieszczeń  i w.c. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe)  i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby usługowo-handlowe.

 

 • Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:              696,00 zł netto + 23% VAT
 • WADIUM:                                                                         1 392,00 zł
 • Wysokość minimalnego postąpienia:                                 7,00 zł
 • Termin przekazania nieruchomości:                 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

Pozostałe informacje:

1. Oferowane do wynajmu lokale są wolne od obciążeń i zobowiązań.

2. Umowy najmu zawierane są pomiędzy Zarządcą nieruchomości Miejskim Zarządem  Budynków Sp. z o.o. a licytantem, który uzyskał przybicie.

3. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.

4. Zasady aktualizacji opłat:

a)Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu w oparciu o wskaźnik   wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS,

b) opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,

c) w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie  do  zajmowanej powierzchni.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

6. Przystępujących do przetargu traktuje się jako osoby, które zapoznały się ze stanem technicznym lokalu przed przystąpieniem do przetargu. Uznają go za dobry, w pełni przydatny dla projektowanych celów w tym działalności gospodarczej.

7. Przystosowanie lokalu dla potrzeb projektowanej działalności i związane z tym nakłady finansowe obciążają najemcę.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Lokale użytkowe zamieszczone na powyższej liście wynajmowane są w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

2. Okres dzierżawy - czas nieoznaczony.

3. Wywoławcze stawki czynszu miesięcznego ustalone zostały wg stawek osiąganych w obrocie rynkowym.

4.Wadium winno być wniesione w pieniądzu w wysokości stanowiącej dwukrotność czynszu miesięcznego, wyliczonego wg stawki wywoławczej.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

5. Miejsce, termin wniesienia wadium: Wadium należy wpłacać w terminie do dnia 05.04.2022 r. do godz. 13.00 przelewem na konto w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów nr 20 1240 4748 1111 0000 4875 0682 przy czym za wpłatę wadium uważa się dzień zaksięgowania przelewu na koncie MZB.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostaną niezwłocznie zwrócone w terminie do 3 dni. Wadium wniesione przelewem zwracane będzie na konto wnoszącego w formie przelewu.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra nie podlega zwrotowi w razie nieuzasadnionego uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy najmu/dzierżawy w miejscu i terminie wskazanym przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego. Wysokość minimalnego postąpienia określa organizator przetargu.


« wróć do listy