Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w miesiącu maju 2022r. Przewidywany termin przetargu 20 maja 2022 r.
O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z p.zm.), w związku z § 13, ust. 1 Uchwały Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27.02.2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa oraz – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu maju 2022 r. następujące lokale użytkowe:

 

WYKAZ

LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:

 

1. Waryńskiego 12                                                                                                          - pow. ogółem: 91,10 m2.

* Przedmiotem wynajmu  jest lokal użytkowy usytuowany w parterze  budynku  przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony ul. Waryńskiego. Lokal składa się z trzech pomieszczeń oraz węzła sanitarnego. 

Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Budynek usytuowany jest na działce nr 115/1, obr. 228,  KW TR1T/00031292/5. Lokal  wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe.    

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         21,00 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym  opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

2. Krakowska 16                                                                                                - pow. ogółem:   92,79 m2.

*  Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w wysokim parterze  budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z chodnika od strony ul. Krakowskiej, dodatkowe wejście od strony podwórza. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 21,  obr. 252,  KW TR1T/00071712/8. Lokal składa się z 5-ciu  pomieszczeń  w układzie amfiladowym i węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe - lokalne) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe.    

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         47,50 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania wiaty:               14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki  i abonament za wodomierz główny  – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

3.  Krakowska 20                                                                                            - pow. ogółem:   21,43 m2.

Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w oficynie, w parterze budynku mieszkalno-użytkowego. Wejście do lokalu odbywa się z terenu  podwórka, do którego dostęp następuje przez bramę przejściową budynku Krakowska 20. 

Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 14/2,  obr. 252,  KW TR1T/00072816/4. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Brak węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną w tym ogrzewanie elektryczne. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby usługowe.      

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         14,60 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie. 

 

4. Lwowska 14                                                                                                      - pow. ogółem: 91,08 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze  budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z chodnika przy ul. Lwowskiej 14.  Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 91/2, obr. 228, KW TR1T/00038730/7. Lokal składa się z 6-ciu pomieszczeń, korytarza wewnętrznego  i węzła sanitarnego.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe z możliwością podpięcia do instalacji c.o. MPEC) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność  Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowo-usługowe (apteka).   

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         19,40 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym  opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

 

 

 

Pozostałe informacje:

 1. Oferowane do wynajmu lokale są wolny od obciążeń i zobowiązań.
 2. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.
 3. Zasady aktualizacji opłat:
  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu
   w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS,
  2. opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,
  3. w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami, lub lokalami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie do  zajmowanej powierzchni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

Wykaz lokali wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 31.03.2022 r.  do  21.04.2022 r. 


« wróć do listy