Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w miesiącu czerwcu 2022r. Przewidywany termin przetargu 15.06.2022r.
O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z p.zm.), w związku z § 13, ust. 1 Uchwały Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27.02.2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa oraz – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu czerwcu 2021 r. następujące lokale użytkowe:

 

WYKAZ

LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:

 

1. Narutowicza 42                                                                                                   - pow. ogółem: 37,74 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w jednokondygnacyjnym budynku w całości przeznaczonym pod potrzeby użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się z poziomu terenu od strony podwórza, parkingu. Wjazd od strony ul. Łaziennej. Teren ogrodzony. Lokal składa się z jednego pomieszczenia, węzła sanitarnego i korytarza wewnętrznego.

Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Budynek usytuowany jest na działce nr 37, obr. 252, KW TR1T/00072423/2.  Wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby biurowe.   

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         13,60 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym  opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

2. Rynek 9                                                                                                            - pow. ogółem:  122,30 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany na I piętrze nieruchomości w całości przeznaczonej pod potrzeby użytkowe.  Wejście do lokalu odbywa się z bezpośrednio z płyty Rynku korytarzem wewnętrznym i  wewnętrzną klatką schodową. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 9,  obr. 228,  KW TR1T/00034120/0.

Lokal składa się z 3-ch  pomieszczeń i będącego we wspólnym użytkowaniu węzła sanitarnego. Wyposażony jest w instalację elektryczną w tym ogrzewanie elektryczne i wodno-kanalizacyjną we wspólnym użytkowaniu. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele biurowe.  

 

 • Forma najmu:                                    przetarg ustny nieograniczony
 • Wywoławcza stawka czynszu:         13,70 zł/m2 netto + 23% VAT
 • Okres najmu:                                     czas nieoznaczony
 • Termin przekazania nieruchomości:             14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,  zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki  i abonament za wodomierz główny, zużytą energię elektryczną służącą do oświetlenia i ogrzewania części wspólnych – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

 

Pozostałe informacje:

 1. Oferowane do wynajmu lokale są wolny od obciążeń i zobowiązań.
 2. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.
 3. Zasady aktualizacji opłat:
  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu
   w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS,
  2. opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,
  3. w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami, lub lokalami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie do  zajmowanej powierzchni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

Wykaz lokali wywiesza się na okres 21 dni  od dnia 26.04.2022 r.  do 17.05.2022 r. 

 


« wróć do listy