Remont lokali mieszkalnych (pustostany 5)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 268 /2015                                               Tarnów, dnia 09.09.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 5) i lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 27.08.2015r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3

Zad Nr 3 – Tuchowska 76/15                     -        cena oferty    4 527,93 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 11 – Wieniawskiego 8/32               -        cena oferty     7 727,07 zł

Zad Nr 12 – Malczewskiego 5/17               -        cena oferty     5 042,76 zł

Zad Nr 16 – Waryńskiego 12                      -        cena oferty   27 050,71 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez:    F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar
ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 5 – Spytki 1A/3                              -        cena oferty      9 189,77 zł

Zad Nr 6 – Tuchowska 94/3                       -        cena oferty    11 707,73 zł

Zad Nr 13 – 1-go Maja 1/5                         -        cena oferty      9 732,90 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postepowania na Zad Nr 9 – Tuchowska 96/5a -  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie zaoferował w formularzu ofertowym wymaganego okresu gwarancji i rękojmi za wady w wykonanych robotach.

  1. Wykonawca: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej oraz kserokopii uprawnień E i D w branży gazowej.

Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3  został wykluczony z udziału w części 6, 9, 16 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
    W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 6 – Tuchowska 94/3, zadaniu nr 9 – Tuchowska 96/5a oraz zadaniu nr 16 – Waryńskiego 12 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
    w postępowaniu.
  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną

zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 21.09.2015r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% okres gwarancji

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

Zad 13

Zad 14

Zad 15

Zad 16

1

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

100,00

Zadanie zostało unieważnione

-

Oferta odrzucona

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

-

-

-

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

Oferta odrzucona

2

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

-

-

-

100,00

100,00

-

100,00

3

Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

-

Oferta odrzucona

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

4

Fasady- Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B, 30-113 Zgłobice

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

5

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar
ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

79,36

100,00

100,00

-

-

100,00

-

 

 

 


« wróć do listy