Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont elewacji
Ogłoszenie o przetargu 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony inny niż zamówienia publiczne na

docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont elewacji budynków

Wspólnot Mieszkaniowych

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł  

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia

do dnia 30.11.2015r. 

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium  

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Wyboru Wykonawcy robót dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/

do dnia 05.10.2015 do godz. 9:45.

 

Otwarcie ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9

do dnia 05.10.2015 do godz. 10:00, Sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą 

30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 - Pan Leszek Skowron   

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.

ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 21.09.2015r.  

termin zdjęcia: 06.10.2015r. 


« wróć do listy