Zasady_wypowiedzenia
ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRYM WYPOWIEDZIANO NAJEM Z POWODU ZALEGŁOŚCI W REGULOWANIU NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NAJMU


Zgodnie z § 21 ust.1 Uchwały Nr XVIII/194/2019  Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz. 7572) ponowne zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, z osobą której wypowiedziano najem z powodu zaległości w regulowaniu należności z tytułu opłat za używanie lokalu możliwe jest w przypadku, gdy osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) uregulowała w całości zadłużenie wynikające ze zwłoki w zapłacie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego i opłat niezależnych od właściciela, naliczonych odsetek oraz kosztów procesu i egzekucji,

2) nadal zamieszkuje w tym lokalu,

3) jest członkami gospodarstwa domowego, w którym średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o ponowne zawarcie umowy najmu, nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 225 % w gospodarstwie jednoosobowym. 


Warunkiem ponownego zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.


Wszelkie informacje dotyczące ponownego zawierania umów najmu z osobami, którym wypowiedziano najem z uwagi na zaległości w opłatach  wynikających z tytułu najmu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynku Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 9 w pokojach 5 i 9 (tel. 014 621 93 81,82 014 655 72 12,13 wew. 106, 109), gdzie można pobrać i złożyć stosowny wniosek.

 

Załączniki: