Wstapienie_najem
WSTĄPIENIE W STOSUNEK NAJMU W TRYBIE ART 691 KODEKSU CYWILNEGO


Wstąpienie w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu Cywilnego


Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu Cywilnego W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego  w stosunek najmu lokalu wstępują:


Małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.


§ 2 Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.


Załączniki: