Regulamin RODO




ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  – LOKAL GMINNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. U. UE L 1 19, z 4.5.2016, s. 1) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o  z siedzibą w Tarnowie, ulica Waryńskiego 9 , 33-100 Tarnów, ( KRS 0000061103)  reprezentowana przez Zarząd . • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce  pod adresem e-mail: iodo@mzb.tarnow.pl • Podane przez Panią/Pana dane są niezbędne w celu: - realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z faktu zajmowania  przez Panią / Pana  lokal  w zasobach zarządzanych przez Spółkę  wynikających z zawartej umowy najmu, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowych zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego  oraz obowiązujących  Regulaminów obejmujących między innymi: - dokonywania naliczeń i rozliczeń opłat za lokal , a także wystawiania i przechowywania faktur, - weryfikacji dokonywanych  wpłat, - rozliczeń mediów, - ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m. in. działania windykacyjne, zawiadamianie właściwych organów), - informowania o przyjętych regulaminach (  porządku domowego , rozliczania mediów itp.) - do celów kontaktowych wyłącznie w sprawach  związanych z zajmowanym lokalem; - prowadzenia korespondencji , - zapewnienia bezpieczeństwa w nieruchomościach zgodnie z Prawem Budowlanym (m. in. wykonywania i przygotowania protokołów dotyczących przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich, ogólnobudowlanych, UDT), - w celu historycznego odtworzenia zdarzeń związanych z zajmowaniem  lokalu. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu. • W uzasadnionych przypadkach, które nie dotyczą spraw uregulowanych w ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. • Dane mogą być udostępniane przez Spółkę  podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie umów powierzenia danych. • Podane dane będą przetwarzane na podstawie łączącej nas umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO), realizacji obowiązków prawnych ciążących na Spółce jako Wynajmującym i Zarządcy Nieruchomości  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), koniecznej ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO). • Dane osobowe najemców, lokatorów  oraz innych osób  zawarte w aktach, protokołach z przeglądów oraz wnioskach i zgodach na wykonanie remontów będą przechowywane bezterminowo do celów archiwalnych i statystycznych na mocy art. 89 RODO. • Dane osobowe zawarte na drukach opłat za lokale oraz fakturach VAT przechowywane będą 10 lat. • Dane osobowe zawarte w raportach kasowych oraz wyciągach bankowych przechowywane będą 10 lat. • Dane osobowe wskazane w orzeczeniu sądowym będą przechowywane przez 5 lat  od dnia wyegzekwowania lub wykonania obowiązku objętego orzeczeniem; • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, Spółka  zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania osób zamieszkujących lokal/pracujących w lokalu , których dane Pani/Pan podał/a w kwestionariuszu osobowym lub innej deklaracji  o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu przetwarzania, o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania. 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MZB znajduje się na naszej stronie internetowej tj. www.mzb.tarnow.pl. 
 
 
 

 
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  – LOKAL WYKUPIONY 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. U. UE L 1 19, z 4.5.2016, s. 1) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości a podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana/Pani danych jest Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o  z siedzibą w Tarnowie, ulica Waryńskiego 9 , 33-100 Tarnów, ( KRS 0000061103)  reprezentowana przez Zarząd . • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce  pod adresem e-mail: iodo@mzb.tarnow.pl • Podane przez Panią/Pana dane są niezbędne w celu: - realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z faktu przysługującego  Pani / Panu prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość w budynku Wspólnoty , gdzie Spółka na zlecenie Wspólnoty sprawuje zarząd nieruchomością wspólną   w tym   wynikających z zawartej umowy „o ponoszeniu kosztów utrzymania….”, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o własności lokali  oraz obowiązujących  Regulaminów obejmujących między innymi: - dokonywania naliczeń i rozliczeń opłat za lokal , a także wystawiania i przechowywania faktur, - weryfikacji dokonywanych  wpłat, - rozliczeń mediów, - ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m. in. działania windykacyjne, zawiadamianie właściwych organów), - informowania o przyjętych regulaminach (  porządku domowego , rozliczania mediów itp.) - do celów kontaktowych wyłącznie w sprawach  związanych z  lokalem; - prowadzenia korespondencji , - zapewnienia bezpieczeństwa w nieruchomościach zgodnie z Prawem Budowlanym (m. in. wykonywania i przygotowania protokołów dotyczących przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich, ogólnobudowlanych, UDT), - w celu historycznego odtworzenia zdarzeń związanych z zajmowaniem  lokalu. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu. • W uzasadnionych przypadkach, które nie dotyczą spraw uregulowanych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. • Dane mogą być udostępniane przez Wspólnotę/Spółkę  podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie umów powierzenia danych. • Podane dane będą przetwarzane na podstawie  umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO), realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wspólnocie i Spółce  jako  Zarządcy Nieruchomości  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), koniecznej ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), prawnie uzasadnionego interesu Wspólnoty i Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO). • Dane osobowe mieszkańców  oraz innych osób  zawarte w aktach, protokołach z przeglądów oraz wnioskach i zgodach na wykonanie remontów będą przechowywane bezterminowo do celów archiwalnych i statystycznych na mocy art. 89 RODO. • Dane osobowe zawarte na drukach opłat za lokale oraz fakturach VAT przechowywane będą 10 lat. • Dane osobowe zawarte w raportach kasowych oraz wyciągach bankowych przechowywane będą 10 lat. • Dane osobowe wskazane w orzeczeniu sądowym będą przechowywane przez 5 lat  od dnia wyegzekwowania lub wykonania obowiązku objętego orzeczeniem; • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, Spółka  zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania osób zamieszkujących lokal/pracujących w lokalu , których dane Pani/Pan podał/a w kwestionariuszu osobowym lub innej deklaracji  o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu przetwarzania, o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania. 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MZB znajduje się na naszej stronie internetowej tj. www.mzb.tarnow.pl.